Diensten

Diensten: Reintegratie

Richting werk

Taalvaardigheid speelt binnen arbeidsbemiddeling een belangrijke rol.
Verhoging van taalvaardigheid vergroot de kansen op terugkeer op de arbeidsmarkt. De taaltraining wordt specifiek gericht op de bedrijfstak of functies waar de cursisten voor in aanmerking komen. Het werken met het portfolio speelt in deze trajecten een grote rol. Werkzoekenden beschikken vaak over een aantal competenties die uitgangspunt vormen bij het zoeken naar een geschikte arbeidsplaats. Aanvullend werken we in de lessen aan vaardigheden die men nog onvoldoende beheerst. Vanuit onze trajecten binnen bedrijven weten we precies wat werknemers in de moderne arbeidsmaatschappij nodig hebben. Daar besteden we dan ook extra aandacht aan.

Samenwerking

Taalvakwerk werkt samen met gemeenten en reintegratiebureaus. Voor werkzoekenden voeren we trajecten uit in opdracht van de gemeenten, Sociale werkplaatsen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, UWV werkbedrijf etc.

Het Alfa Project

Taalvakwerk, het Kellebeek College en Stichting Surplus Welzijn werken in opdracht van de gemeente Breda gezamelijk aan een aantal inburgerinburgeringstrajecten met duale participatiedoelstelling.

Het streven van de gemeente Breda is dat alle inburgeraars worden toegeleid naar het volledige inburgeringsexamen. Voor een aantal deelnemers is dat op dit moment een stap te ver. Deze allochtone deelnemers worden gekenmerkt door achterstand in taal, beperkte leerbaarheid en multiproblematiek. Zonder een goede begeleiding in een traject leidt dit bijna vanzelfsprekend tot ``drop-out``.

In het Alfa Project wordt voor deze doelgroep een benadering ingezet gericht op enerzijds toeleiding naar een deel van het inburgeringsexamen (toets gesproken Nederlands) en anderzijds naar een (eerste) stap op de participatieladder. Hierdoor wordt de kans op succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving vergroot.